Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

BANK ACCOUNT DETAILS

Greek Cathedral St Sophia, HSBC

Sort Code: 40-05-33

Account No: 61506935

IBAN: GB46HBUK40053361506935

BIC: HBUKGB4105J


Μέσω επιταγής

Οι επιταγές να είναι πληρωτέες σε "Greek Cathedral St Sophia" και μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση

Greek Cathedral St Sophia, Moscow Road, London W2 4LQ, United Kingdom


Μέσω PayPal